Welke gevarensymbolen / CLP-pictogrammen zijn er?

Gevarensymbolen of CLP-pictogrammen zijn duidelijk herkenbare tekens die zijn aangebracht op de verpakkingen van producten die gevaarlijke stoffen bevatten, zoals meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze gevarensymbolen of CLP-pictogrammen zorgen ervoor dat vervoerders en gebruikers weten welke risico’s de producten met zich meebrengen. Dit is van groot belang voor een veilig transport en gebruik van de producten. Het is daarom essentieel dat je op de hoogte bent van de betekenis van de verschillende pictogrammen voor gevaarlijke stoffen. Wij zetten de gevarensymbolen en bijbehorende betekenis daarom voor je op een rijtje.

Overzicht gevarensymbolen / CLP-pictogrammen


Bijtend
Een stof met dit pictogram is bijtend en kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken. De stof is ook bijtend voor metalen.
pictogram brandbare stoffen
Ontvlambaar
Dit pictogram waarschuwt voor brandbare gassen, aerosolen, vloeistoffen en vaste stoffen.
pictogram giftige stoffen
Giftig
Chemische stoffen met dit etiket zijn acuut giftig bij contact met de huid. Inademen of inslikken kan dodelijk zijn.
pictogram explosieve stoffen
Explosief
Dit pictogram waarschuwt voor explosieve, zelfontledende stoffen en organische peroxiden die bij verhitting kunnen ontploffen.
pictogram gassen onder druk
Gassen onder druk
Een product met dit etiket bevat gassen onder druk:
 • Gas onder druk dat kan ontploffen bij verhitting
 • Gekoeld gas dat brandwonden of letsel kan veroorzaken door extreme kou
 • Opgeloste gassen
pictogram irriterende stoffen
Irriterend, sensibiliserend en schadelijk
De betekenis van dit etiket kan per product verschillen:
 • Veroorzaakt acute vergiftiging
 • Veroorzaakt overgevoeligheid van de huid en huid- en oogirritatie
 • Irriterend voor de luchtwegen
 • Verdovend, veroorzaakt slaperigheid of duizeligheid
 • Gevaarlijk voor de ozonlaag

pictogram ontploffingsgevaar
Oxiderend
Dit etiket staat voor oxiderende gassen, vaste stoffen en vloeistoffen die brand en ontploffing kunnen veroorzaken of intensiveren.
pictogram schadelijk voor het milieu
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Producten met dit etiket zijn schadelijk voor het milieu en veroorzaken watervergiftiging.
pictogram gezondheidsgevaar
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Een stof met dit pictogram heeft één of meerdere ernstige gevolgen voor de gezondheid:
 • Is kankerverwekkend
 • Beïnvloedt vruchtbaarheid en het ongeboren kind
 • Veroorzaakt verandering in erfelijk materiaal
 • Is een inhalatie-allergeen en kan bij inademing allergie, astma of ademhalingsproblemen veroorzaken
 • Is giftig voor bepaalde organen
 • Inhaleringsgevaar, kan dodelijk of schadelijk zijn bij inademen of inslikken


Tip:
print het overzicht uit en hang dit op bij de chemiekast (let hierbij wel op dat je regelmatig checkt of het overzicht nog up-to-date is).

Oude en nieuwe CLP-pictogrammen

De EU-GHS introduceerde op 1 juni 2015 nieuwe pictogrammen, welke internationaal gebruikt worden. Hiermee zijn een aantal oude pictogrammen komen te vervallen, of hebben zij een andere betekenis gekregen. Bekijk hier een overzicht van de oude en nieuwe CLP-pictogrammen.

Let op: producten die na 1 juni geproduceerd worden, moeten zijn voorzien van de nieuwe CLP-pictogrammen. Producten die vóór 1 juni 2015 geproduceerd zijn met de oude CLP-pictogrammen op het etiket, mochten nog wel tot 1 juni 2017 verkocht worden. Producten met de oude CLP-pictogrammen mogen ook nog gewoon gebruikt worden; opnieuw etiketteren is niet nodig. 
Peter en Jaap
Meer informatie
Heb je vragen over de gevarensymbolen / CLP-pictogrammen / veiligheidspictogrammen, of wil je meer informatie over het werken met gevaarlijke stoffen? Neem dan contact op met een van onze gewasbeschermingsspecialisten, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.



Gerelateerde artikelen

- Hoe vervoer je gewasbeschermingsmiddelen?
- Hoe voorkom je neerslag in mestbakken?
- Onbedoelde contaminatie van vloeibare meststoffen
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten